Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / CS1: Công Nghệ Thông Tin

Tiêu đề : CS1: Công Nghệ Thông Tin

Ngày đăng: 1/4/2019 4:30:00 PM

  Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 1

Chuyên ngành: Quản Trị Mạng Máy Tính

Lớp: T18A1ITM-CS

(Áp dụng từ ngày 02/09/2019 - 08/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

     

Chiều

(13h30 - 17h)

  

Quản Trị CSDL

Cô Dung

AUTOCAD 

Cô Oanh

 

 

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 (Áp dụng từ ngày 09/09/2019 - 15/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

     

Chiều

(13h30 - 17h)

  

Quản Trị CSDL

Cô Dung

AUTOCAD 

Cô Oanh

 

 

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 

(Áp dụng từ ngày 15/09/2019 - 22/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

     

Chiều

(13h30 - 17h)

  

Quản Trị CSDL

Cô Dung

AUTOCAD 

Cô Oanh

 Lấp Ráp Cài Đặt

Máy Tính

Thầy Vũ

 Quản Trị CSDL

Cô Dung

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 

(Áp dụng từ ngày 22/09/2019 - 29/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

     

Chiều

(13h30 - 17h)

  

Quản Trị CSDL

Cô Dung

AUTOCAD 

Cô Oanh

 Lấp Ráp Cài Đặt

Máy Tính

Thầy Vũ

 Quản Trị CSDL

Cô Dung

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

(Áp dụng từ ngày 30/09/2019 - 06/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

     Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

       

Lấp ráp cài đặt

Máy tính 

 Quản trị csdl

Cô Dung


Máy Tính

Thầy Vũ

 

(Áp dụng từ ngày 07/10/2019 - 13/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

   

 Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

     

 Autocad

Cô Oanh

 

 Quản trị csdl

Cô Dung


Máy Tính

Thầy Vũ

 

 (Áp dụng từ ngày 14/10/2019 - 20/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

   Quản Trị CSDL

Cô Dung

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

Quản Trị CSDL

Cô Dung

AUTOCAD 

Cô Oanh

 Quản Trị CSDL

Cô Dung

 Quản Trị CSDL

Cô Dung

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 

 

(Áp dụng từ ngày 21/410/2019 - 27/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

                  Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 

 

Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 
 

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

Tối

(17g - 19g30)

Sinh

Cô Hướng

Sinh

Cô Hướng

Sinh

Cô Hướng

Sinh

Cô Hướng

Sinh

Cô Hướng

Địa 

Cô Giang

Địa 

Cô Giang

 

(Áp dụng từ ngày 28/410/2019 - 03/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

                  Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 AUTOCAD 

Cô Oanh

Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

Tối

(17g - 19g30)

Địa 

Cô Giang

Địa 

Cô Giang

         

 

 (Áp dụng từ ngày 04/11/2019 - 10/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Thiết kế Web

Cô Dung

 

   

Thiết kế Web  

Cô Dung 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 AUTOCAD 

Cô Oanh

Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 Thiết kế Web  

Cô Dung

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

Tối

(17g - 19g30)

Văn

(ThầyGiang)

Văn

(Thầy Giang)

 Văn

(ThầyGiang)

 Văn

(Thầy Giang)

 Văn

(ThầyGiang)

   

  (Áp dụng từ ngày 11/11/2019 - 17/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 Hệ Điều Hành Linux

 Thiết kế Web

Cô Dung

 

   

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 AUTOCAD 

Cô Oanh

Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 Thiết kế Web  

Cô Dung

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

Tối

(17g - 19g30)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

   
 

 

 (Áp dụng từ ngày 18/11/2019 - 24/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 Hệ Điều Hành Linux

 Thiết kế Web

Cô Dung

 

  Thiết kế Web  

Cô Dung

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 

Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

    Thầy Vũ               

 Thiết kế Web  

Cô Dung

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

 

 

           
 

 

 (Áp dụng từ ngày 25/11/2019 - 01/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 Hệ Điều Hành Linux

Cô Hân

 Thiết kế Web

Cô Dung

 

     Hệ Điều Hành Linux

Cô Hân

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 

Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

    Thầy Vũ               

 Thiết kế Web  

Cô Dung

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

 

 

           
 

 

(Áp dụng từ ngày 02/12/2019 - 08/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 Hệ Điều Hành Linux

Cô Hân

 Thiết kế Web

Cô Dung

 

      Hệ Điều Hành Linux

Cô Hân

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 

Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

    Thầy Vũ               

 Thiết kế Web  

Cô Dung

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

 Tối

(17g - 19g30)

 

Cô Thủy

          

Cô Thủy

    

Cô Thủy    

Cô Thủy 

Cô Thủy   
   

 

(Áp dụng từ ngày 09/12/2019 - 15/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 Hệ Điều Hành Linux

Cô Hân

 

 

      Hệ Điều Hành Linux

Cô Hân

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

 

Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

    Thầy Vũ               

 Thiết kế Web  

Cô Dung

 Lấp Ráp Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

 

(Áp dụng từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 Hệ Điều Hành Linux

Cô Hân

 

 

  

 Hệ Điều Hành Linux

Cô Hân

 Thiết kế Web  

Cô Dung 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

Quản trị mạng

Thầy Vũ

 

Quản trị mạng

Thầy Vũ

 Thiết kế Web  

Cô Dung

Quản trị mạng

Thầy Vũ 

 
 

 

(Áp dụng từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

THI 

Hệ Điều Hành Linux

 

 

 

  

 

Quản trị mạng

Thầy Vũ 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

Thiết kế Web  

Cô Dung

 

Quản trị mạng

Thầy Vũ

 

Thầy Vũ 

 
 

 

(Áp dụng từ ngày 30/12/2019 - 05/01/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

  Quản trị mạng

Thầy Vũ

  Thiết kế Web  

Cô Dung

Quản trị mạng

Thầy Vũ 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 

 

Quản trị mạng

Thầy Vũ

 Thiết kế Web  

Cô Dung 

Quản trị mạng

Thầy Vũ

 
 
 

 

(Áp dụng từ ngày 06/01/2020 - 12/01/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

  Quản trị mạng

Thầy Vũ

  

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 

 

Quản trị mạng

Thầy Vũ

 

 

 
 
 

 

 

Tuyển sinh

Kế hoạch

Thống kê

thong-ke Đang online: 0
thong-keHôm nay: 16
thong-ke Hôm qua: 24
thong-ke Tuần này: 219
thong-ke Tuần trước: 298
thong-ke Tháng này: 3,215
thong-ke Tháng trước:
thong-keTất cả: 42,453