Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / CS1: Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng

Tiêu đề : CS1: Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng

Ngày đăng: 12/1/2018 10:15:00 AM

 Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 1

Chuyên ngành: Điện Công Nghiệp & Dân Dụng

Lớp: T18A1DNM-CS

(Áp dụng từ ngày 02/09/2019 - 08/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

  

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn  

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

 

(Áp dụng từ ngày 09/09/2019 - 15/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

  

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

Chiều

(13h30 - 17h)

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn 

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn  

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

 (Áp dụng từ ngày 15/09/2019 - 22/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

  

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

Chiều

(13h30 - 17h)

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn 

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn  

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

 

 

 (Áp dụng từ ngày 22/09/2019 - 29/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

  

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn  

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn   

Trang Bị Điện

Thầy Trung

 

 

 (Áp dụng từ ngày 30/09/2019 - 06/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

  

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn  

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn 

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

  (Áp dụng từ ngày 07/10/2019 - 13/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

  

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn  

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn 

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 
 

   (Áp dụng từ ngày 14/10/2019 - 20/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

  

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn  

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn 

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 
 
 

  (Áp dụng từ ngày 21/10/2019 - 27/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

  

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn  

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn 

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 
 

 (Áp dụng từ ngày 28/10/2019 - 03/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

  

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn 

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

 

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 (Áp dụng từ ngày 11/11/2019 - 17/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung  

Điều khiển lập trình

(PLC) 

Thầy Bình 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Truyền Động Điện

Cô Hoa 

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

 Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình

 

Tối

(17h - 19h30)

Toán

(Thầy Kiệt)    

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)   

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

 

 

 (Áp dụng từ ngày 18/11/2019 - 24/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Vi điều khiển

Thầy Chơn

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

 

 

 

           

 

 (Áp dụng từ ngày 25/11/2019 - 01/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Vi điều khiển

Thầy Chơn 

 

Điểu khiển Logic 

Thầy Thịnh

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình

 

 

Tối

(17h - 19h30)

Cô Thủy

 

Cô Thủy

Cô Thủy 

 

Cô Thủy

Cô Thủy 

 
 

 

 (Áp dụng từ ngày 08/12/2019 - 15/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

Điểu khiển Logic 

Thầy Thịnh

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

Vi điều khiển

Thầy Chơn 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình

 

 

 

 (Áp dụng từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

Điểu khiển Logic 

Thầy Thịnh

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

Vi điều khiển

Thầy Chơn 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình

 Điểu khiển Logic 

Thầy Thịnh

 

                                                         

                                                          (Áp dụng từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 THI

Trang bị điện

Truyền động điện

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

Vi điều khiển

Thầy Chơn 

THI

Vẽ Thiết kế điện

 

 

 

 

(Áp dụng từ ngày 30/12/2019 - 05/01/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình  

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

 

 Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

 
 

 

(Áp dụng từ ngày 05/01/2020- 12/01/2020) 

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Điểu khiển Logic 

Thầy Thịnh

 

Điểu khiển Logic 

Thầy Thịnh

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 Điểu khiển Logic 

Thầy Thịnh

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

Điểu khiển Logic 

Thầy Thịnh

 

 
 
 

 

 

 

Tuyển sinh

Kế hoạch

Thống kê

thong-ke Đang online: 0
thong-keHôm nay: 16
thong-ke Hôm qua: 24
thong-ke Tuần này: 219
thong-ke Tuần trước: 298
thong-ke Tháng này: 3,215
thong-ke Tháng trước:
thong-keTất cả: 42,453