Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / CS2: Công Nghệ Thông Tin

Tiêu đề : CS2: Công Nghệ Thông Tin

Ngày đăng: 1/4/2019 4:24:00 PM

 Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 2

Chuyên ngành: Quản Trị Mạng Máy Tính

Lớp: T18AITM-CS

(Áp dụng từ ngày 02/09/2019 - 08/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

 

 

 AUTOCAD

Cô Oanh

Lấp Ráp và Cài Đặt
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

     


   (Áp dụng từ ngày 09/09/2019 - 15/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

 

 

 AUTOCAD

Cô Oanh

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Quản Trị CSDL

Cô Dung 

 

 

     

 

   (Áp dụng từ ngày 15/09/2019 - 22/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

Quản Trị CSDL

Cô Dung 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Quản Trị CSDL

Cô Dung 

 

 

     

Tối

(17h - 19h30)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

 

   (Áp dụng từ ngày 22/09/2019 - 29/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

Quản Trị CSDL

Cô Dung 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Quản Trị CSDL

Cô Dung 

 

 

   

Autocad

Cô Oanh

Tối

(17h - 19h30)

Sử

(Thầy Vĩnh)

Sử

(Thầy Vĩnh)

Sử

(Thầy Vĩnh)

Sử

(Thầy Vĩnh)

Sử

(Thầy Vĩnh)

 

 (Áp dụng từ ngày 30/09/2019 - 06/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

Quản Trị CSDL

Cô Dung 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Quản Trị CSDL

Cô Dung 

 

 

 

 PhotoShop

Cô Hân

Autocad

Cô Oanh

Tối

(17h - 19h30)

Hóa

(Cô Linh)

Hóa

(Cô Linh)

Hóa

(Cô Linh)

 

Hóa

(Cô Linh)

Hóa

(Cô Linh)

 

 

(Áp dụng từ ngày 07/10/2019 - 13/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Nghĩ

Quản Trị CSDL

Cô Dung 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Quản Trị CSDL

Cô Dung 

 

 

 

 PhotoShop

Cô Hân

Autocad

Cô Oanh

Tối

(17h - 19h30)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

 

Toán

(Thầy Kiệt)

 

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

 

 

 (Áp dụng từ ngày 14/10/2019 - 20/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Quản Trị CSDL

Cô Dung 

 

 

    Vẽ Đồ Họa

Cô Hân

Autocad

Cô Oanh

Tối

(17h - 19h30)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

 
 

 

 (Áp dụng từ ngày 28/10/2019 - 03/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

   

Autocad

Cô Oanh

Tối

(17h - 19h30)

Sinh

(Cô Hướng)

Sinh

(Cô Hướng)

 

     
 
 

 

 (Áp dụng từ ngày 04/11/2019 - 10/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

Thiết kế Web

Cô Dung 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Thiết kế Web

Cô Dung 

 

 

   

Autocad

Cô Oanh

Tối

(17h - 19h30)

 

 

 

     
 
 

 

 (Áp dụng từ ngày 11/11/2019 - 17/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

Thiết kế Web

Cô Dung 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Thiết kế Web

Cô Dung 

 

 HĐH Linux

(Cô Hân)

   

 

Tối

(17h - 19h30)

 Văn

(Thầy Giang)

Văn

 

(Thầy Giang) 

Văn

 

(Thầy Giang) 

 Văn

(Thầy Giang)

Văn

 

(Thầy Giang) 
 

 

 

 

 (Áp dụng từ ngày 18/11/2019 - 24/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Thiết kế Web

Cô Dung 

Thiết kế Web

Cô Dung  

 

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh

 

Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

           

 

 

 

 (Áp dụng từ ngày 25/11/2019 - 01/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

Thiết kế Web

Cô Dung 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Thiết kế Web

Cô Dung 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 HĐH Linux

(Cô Hân)

          HĐH Linux

(Cô Hân)

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

Tối

(17h - 19h30)

 

(Cô Thủy)

 

(Cô Thủy) 

 

(Cô Thủy)

 

(Cô Thủy)

 

(Cô Thủy) 

 

 

 

 

 (Áp dụng từ ngày 02/12/2019 - 08/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

Thiết kế Web

Cô Dung 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

Thiết kế Web

Cô Dung 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 HĐH Linux

(Cô Hân)

          HĐH Linux

(Cô Hân)

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

 (Áp dụng từ ngày 09/12/2019 - 15/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ 

Thiết kế Web

Cô Dung 

Lấp Ráp và Cài Đặt 
Máy Tính

Thầy Vũ

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 HĐH Linux

(Cô Hân)

           

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

(Áp dụng từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

Thiết kế Web

Cô Dung 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

Thiết kế Web

Cô Dung  

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 HĐH Linux

(Cô Hân)

  HĐH Linux
    (Cô Hân)  
 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

 

                                                                    (Áp dụng từ ngày 23/12/2019 - 29/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

Thiết kế Web

Cô Dung  

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

THI

HĐH Linux

 

 
 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

 

                                                             (Áp dụng từ ngày 30/12/2019 - -5/01/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

 

   

 

 

 

 

   (Áp dụng từ ngày 06/01/2020 - 12/01/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 

 

   

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

 
 

 

Tuyển sinh

Kế hoạch

Thống kê

thong-ke Đang online: 1
thong-keHôm nay: 18
thong-ke Hôm qua: 24
thong-ke Tuần này: 221
thong-ke Tuần trước: 298
thong-ke Tháng này: 3,217
thong-ke Tháng trước:
thong-keTất cả: 42,455