Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / CS2: Điện Công Nghiệp & Dân Dụng

Tiêu đề : CS2: Điện Công Nghiệp & Dân Dụng

Ngày đăng: 11/21/2018 3:36:00 PM

 Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 2

Chuyên ngành: Điện Công Nghiệp & Dân Dụng

Lớp: T18ADNM-CS

(Áp dụng từ ngày 02/09/2019 - 08/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

   

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

   

  Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

(Áp dụng từ ngày 09/09/2019 - 15/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi

 

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

Chiều

(13h30 - 17h)

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

   

  Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 (Áp dụng từ ngày 09/09/2019 - 15/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi

 

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

Chiều

(13h30 - 17h)

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

   

  Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 

(Áp dụng từ ngày 23/09/2019 - 29/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

   

  Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 

Tối

(17h - 19h30)

Sử

(Thầy Vĩnh)

Sử

(Thầy Vĩnh)

Sử

(Thầy Vĩnh)

Sử

(Thầy Vĩnh)

Sử

(Thầy Vĩnh)

 

 (Áp dụng từ ngày 30/09/2019 - 06/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

                       

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

   

  Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 

Tối

(17h - 19h30)

Hoá

(Cô Linh)

Hoá

(Cô Linh)

Hoá

(Cô Linh)

Hoá

(Cô Linh)

Hoá

(Cô Linh)

 
 

  (Áp dụng từ ngày 07/10/2019 - 13/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

                       

  

   

  Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 

Tối

(17h - 19h30)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

Toán

(Thầy Kiệt)

 
 
 

 

 (Áp dụng từ ngày 14/10/2019 - 10/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

                       

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

   

  Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

Tối

(17h - 19h30)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

 
 
 

 

 (Áp dụng từ ngày 21/10/2019 - 27/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi

 Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

                       

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

   

  Điện Tử Công Suất

Thầy Chơn

 

Tối

(17h - 19h30)

Địa

Cô Giang

Địa

Cô Giang

Địa

Cô Giang

Địa

Cô Giang

Địa

Cô Giang

 
        Sinh 

    Cô Hướng
 

     Sinh 

 Cô Hướng       

  (Áp dụng từ ngày 28/10/2019 - 03/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

                       

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

   

  

 

Tối

(17h - 19h30)

 Sinh 

 Cô Hướng 

Sinh 

 Cô Hướng 

 

   

 

          

 

   (Áp dụng từ ngày 04/11/2019 - 10/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

                       

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

   

Điều khiển lập trình (PLC)

 

Thầy Bình  

 

Tối

(17h - 19h30)

 

 

 

   

 

          

 
 

 

   (Áp dụng từ ngày 11/11/2019 - 17/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 

 Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

                       

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Truyền Động Điện

Cô Hoa

 

Điều khiển lập trình (PLC)

 

Thầy Bình  

 

Tối

(17h - 19h30)

Văn

(Thầy Giang) 

 Văn

(Thầy Giang) 

Văn

(Thầy Giang)  

Văn

(Thầy Giang)  

Văn

(Thầy Giang)  

 

          

 

 

   (Áp dụng từ ngày 18/11/2019 - 24/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi  

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

                       

 

Vi điều khiển

Thầy Chơn

 

 

 

 


 

             

 

 (Áp dụng từ ngày 25/11/2019 - 01/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

  Vẽ Thiết Kế Điện

Thầy Lợi 

  

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

                       

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Vi điều khiển

Thầy Chơn

 

Điều khiển lập trình (PLC)

 

Thầy Bình  

 

Tối

(17h - 19h30)

(Cô Thủy)   

(Cô Thủy)  

(Cô Thủy)  

(Cô Thủy) 

(Cô Thủy)    

 

          

 

 

 (Áp dụng từ ngày 25/11/2019 - 01/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Trang Bị Điện

Thầy Trung 

   

  

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

                       

 Trang Bị Điện

Thầy Trung 

 Vi điều khiển

Thầy Chơn

Điều khiển logic

Thầy Thịnh 

Điều khiển lập trình (PLC) 

Thầy Bình  

 

 

 (Áp dụng từ ngày 09/12/2019 - 15/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Vi điều khiển

Thầy Chơn

   

  

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

                       

 

 

Điều khiển logic

Thầy Thịnh 

Điều khiển lập trình (PLC) 

Thầy Bình  

 

 

 (Áp dụng từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Vi điều khiển

Thầy Chơn

   Điều khiển logic

Thầy Thịnh 

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

                       

 

 Điều khiển logic

Thầy Thịnh 

 

Điều khiển lập trình (PLC) 

Thầy Bình  

 

 (Áp dụng từ ngày 23/12/2019 - 29/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 THI

Trang bị điện

Truyền động điện   

Vi điều khiển

Thầy Chơn

   Điều khiển logic

Thầy Thịnh 

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

THI

Vẽ thiết kế điện        

 

 Điều khiển logic

Thầy Thịnh 

 

Điều khiển lập trình (PLC) 

Thầy Bình  

 (Áp dụng từ ngày 30/12/2019 - 05/01/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

   Điều khiển logic

Thầy Thịnh 

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

      

 

 Điều khiển logic

Thầy Thịnh 

 

Điều khiển lập trình (PLC) 

Thầy Bình  

 

Tuyển sinh

Kế hoạch

Thống kê

thong-ke Đang online: 0
thong-keHôm nay: 8
thong-ke Hôm qua: 43
thong-ke Tuần này: 153
thong-ke Tuần trước: 298
thong-ke Tháng này: 3,149
thong-ke Tháng trước:
thong-keTất cả: 42,387