Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2019 CƠ SỞ 1

Tiêu đề : THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2019 CƠ SỞ 1

Ngày đăng: 7/12/2019 7:43:00 AM

  Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 1

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 15/07/2019 - 21/07/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

Tin Học

(Cô Mai )

 

Tin Học

(Cô Mai ) 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 22/07/2019 - 28/07/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

Tin Học

(Cô Mai )

 

Tin Học

(Cô Mai ) 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 29/07/2019 - 04/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

Tin Học

(Cô Mai )

 

Tin Học

(Cô Mai ) 

 Anh Văn

(Cô Thoại) 

 Anh Văn

(Cô Thoại)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 05/08/2019 - 11/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

Sáng

(7h30 - 11h)

 

Tin Học

(Cô Mai )

 

Tin Học

(Cô Mai ) 

 Anh Văn

(Cô Thoại) 

 Anh Văn

(Cô Thoại)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 


 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 12/08/2019 - 18/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

Tin Học

(Cô Mai )

 

Tin Học

(Cô Mai ) 

 Anh Văn

(Cô Thoại) 

 Anh Văn

(Cô Thoại)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 19/08/2019 - 25/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Sinh hoạt lớp

 

Tin học

( Cô Mai) 

 Anh Văn

(Cô Thoại) 

 Anh Văn

(Cô Thoại)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 Tin học

( Cô Mai)

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 26/08/2019 - 01/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 Anh Văn

(Cô Thoại) 

 Anh Văn

(Cô Thoại)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 02/09/2019 - 08/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 Anh Văn

(Cô Thoại) 

 Anh Văn

(Cô Thoại)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 16/09/2019 - 22/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

Giáo Dục Pháp Luật

(Cô Tuyết)

 Anh Văn

(Cô Thoại)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Anh Văn

(Cô Thoại)

 

 

 Giáo Dục Pháp Luật

(Cô Tuyết)

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 23/09/2019 - 29/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 Hóa

Cô Linh

 Hóa

Cô Linh

Hóa

Cô Linh 

 Hóa

Cô Linh

Hóa

Cô Linh

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

       
 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 23/09/2019 - 29/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

Sử

Thầy Vĩnh

Sử

Thầy Vĩnh

Sử

Thầy Vĩnh

 Sử

Thầy Vĩnh

Sử

Thầy Vĩnh

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

       
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 07/10/2019 - 13/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

Văn

Thầy Giang

Văn

Thầy Giang

Văn

Thầy Giang

Văn

Thầy Giang

Văn

Thầy Giang

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

       
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 14/10/2019 - 20/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

Toán

Thầy Kiệt

Toán

Thầy Kiệt

Toán

Thầy Kiệt

Toán

Thầy Kiệt

Toán

Thầy Kiệt

 GD Thể Chất

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 GD Thể Chất      
 

                                                                                               Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 21/10/2019 - 27/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

Sinh

Cô Hướng

Sinh

Cô Hướng

Sinh

Cô Hướng

Sinh

Cô Hướng

Sinh

Cô Hướng

 GD Thể Chất

Thầy Thuận

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

     

             Địa

        Cô Giang

   Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 28/10/2019 - 03/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 Địa

Cô Giang

 Địa

Cô Giang

Giáo Dục Quốc Phòng

- An Ninh

Giáo Dục Quốc Phòng

- An Ninh

Giáo Dục Quốc Phòng

- An Ninh

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

Giáo Dục Quốc Phòng

- An Ninh 
 Giáo Dục Quốc Phòng

- An Ninh

 Giáo Dục Quốc Phòng

- An Ninh

            

    Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 04/11/2019 - 10/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

 

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

Văn

(Thầy Giang)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

   

 

     Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 18/11/2019 - 24/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

Sinh hoạt lớp

Khi đi các em mang theo

chổi, xẻng xúc cát, bao.

Bạn nào vắng mặt sẽ bị kiểm điểm

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

   

 

 

 

(Áp dụng từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Giáo dục chính trị

Thầy Quá

 

Giáo dục chính trị

Thầy Quá 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 Giáo dục chính trị

Thầy Quá

 

 Giáo dục chính trị

Thầy Quá

 

 

 

                                                               (Áp dụng từ ngày 23/12/2019 - 29/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

THI

Giáo dục pháp luật

Ngoại ngữ

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

THI

Giáo dục chính trị

Tin học

 

 

 

Tuyển sinh

Kế hoạch

Thống kê

thong-ke Đang online: 3
thong-keHôm nay: 8
thong-ke Hôm qua: 43
thong-ke Tuần này: 153
thong-ke Tuần trước: 298
thong-ke Tháng này: 3,149
thong-ke Tháng trước:
thong-keTất cả: 42,387