Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2019 CƠ SỞ 2

Tiêu đề : THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2019 CƠ SỞ 2

Ngày đăng: 7/12/2019 7:53:00 AM

  Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 2

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 15/07/2019 - 21/07/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Anh Văn

(Thầy Cường) 

 

Anh Văn

(Thầy Cường)  

 

 
 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 22/07/2019 - 28/07/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

( Thầy Cường)

 

Anh Văn

( Thầy Cường) 

 

 

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 29/07/2019 - 04/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

(Nhóm 1)

( Thầy Cường)

 Tin Học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

Anh Văn

(Nhóm 2)

( Thầy Cường) 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

 

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 05/08/2019 - 11/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

(Nhóm 1)

( Thầy Cường)

 Tin Học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

Anh Văn

(Nhóm 2)

( Thầy Cường)  

 
 
 

 

 Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 12/08/2019 - 18/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

(Nhóm 1)

( Thầy Cường)

 Tin Học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

Anh Văn

(Nhóm 2)

( Thầy Cường)  

 
 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 19/08/2019 - 25/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

(Nhóm 1)

( Thầy Cường)

 Tin Học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

Anh Văn

(Nhóm 2)

( Thầy Cường)  

 
 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 19/08/2019 - 25/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

(Nhóm 1)

( Thầy Cường)

 Tin Học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

Anh Văn

(Nhóm 2)

( Thầy Cường)  

 
 
 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 26/08/2019 - 01/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Tin học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

 

 

 

 Giáo Dục Pháp Luật

(nhóm 1)

(Cô Tuyết)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Anh văn

(Nhóm 1)

(Thầy Cường)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

 

 
 Giáo Dục Pháp Luật

(Nhóm 2)

( Cô Tuyết)
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 02/09/2019 - 08/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

  Anh văn

(Nhóm 2)

(Thầy Cường)

 Tin học

(Nhóm 1)

(Cô Mai) 

 

 Giáo Dục Pháp Luật

(nhóm 1)

(Cô Tuyết)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Anh văn

(Nhóm 1)

(Thầy Cường)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

 

 
 Giáo Dục Pháp Luật

(Nhóm 2)

( Cô Tuyết)
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 09/09/2019 - 15/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

  Anh văn

(Nhóm 2)

(Thầy Cường)

 Tin học

(Nhóm 1)

(Cô Mai) 

 

 Giáo Dục Pháp Luật

(nhóm 1)

(Cô Tuyết)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Anh văn

(Nhóm 1)

(Thầy Cường)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

 

 
 Giáo Dục Pháp Luật

(Nhóm 2)

( Cô Tuyết)
 

 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 16/09/2019 - 22/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt 

 Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt 

Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt 

Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt 

 Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt 

 Giáo Dục Pháp Luật

(nhóm 1)

(Cô Tuyết)

Chiều

(13h30 - 17h)

 Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt 

 Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt 

  Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt 

  Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt 

  Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt 

 
 Giáo Dục Pháp Luật

(Nhóm 2)

( Cô Tuyết)

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 23/09/2019 - 29/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 Sử

(Nhóm 2)

Thầy Vĩnh

Tin Học

(Nhóm 2)

Cô Mai

  Sử

(Nhóm 2)

Thầy Vĩnh  

 Sử

(Nhóm 2)

Thầy Vĩnh 

 Sử

(Nhóm 2)

Thầy Vĩnh 

  Sử

(Nhóm 2)

Thầy Vĩnh 

 Giáo Dục Pháp Luật

(nhóm 1)

(Cô Tuyết)

Chiều

(13h30 - 17h)

 Sử

(Nhóm 2)

Thầy Vĩnh 

  Sử

(Nhóm 2)

Thầy Vĩnh 

   Sử

(Nhóm 2)

Thầy Vĩnh 

   Sử

(Nhóm 2)

Thầy Vĩnh 

Tin Học

(Nhóm 1)

Cô Mai

   Sử

(Nhóm 2)

Thầy Vĩnh

 
 Giáo Dục Pháp Luật

(Nhóm 2)

( Cô Tuyết)

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 30/09/2019 - 06/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 Hóa

(Nhóm 1)

Cô Linh

Tin Học

(Nhóm 2)

Cô Mai

 Hóa

(Nhóm 1)

Cô Linh

  Hóa

(Nhóm 1)

Cô Linh

 Hóa

(Nhóm 1)

Cô Linh 

   Hóa

(Nhóm 1)

Cô Linh 

Chính trị

(Nhóm 2)

Thầy Quá

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Hóa

(Nhóm 2)

Cô Linh

 Hóa

(Nhóm 2)

Cô Linh

  Hóa

(Nhóm 2)

Cô Linh

   Hóa

(Nhóm 2)

Cô Linh 

Tin Học

(Nhóm 1)

Cô Mai

  Hóa

(Nhóm 2)

Cô Linh

Chính trị 

(Nhóm 1)

Thầy Quá

 
 

 

 Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 07/10/2019 - 13/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt

Tin Học

(Nhóm 2)

Cô Mai

Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt

Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt

Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt

 Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt

Chính trị

(Nhóm 2)

Thầy Quá

 Giáo Dục Pháp Luật

(nhóm 1)

(Cô Tuyết)

Chiều

(13h30 - 17h)

Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt

Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt

 Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt

 Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt

Tin Học

(Nhóm 1)

Cô Mai

Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt

Chính trị 

(Nhóm 1)

Thầy Quá

 
 Giáo Dục Pháp Luật

(Nhóm 2)

( Cô Tuyết)

 
 
 

 Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 14/10/2019 - 20/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

Văn

(Nhóm 1)

Thầy Giang

Tin Học

(Nhóm 2)

Cô Mai

Văn

(Nhóm 1)

Thầy Giang

Chính trị

Nhóm 2

Thầy Qua

Văn

(Nhóm 1)

Thầy Giang

Văn

(Nhóm 1)

Thầy Giang

 Văn

(Nhóm 1)

Thầy Giang

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

Văn

(Nhóm 2)

Thầy Giang

Văn

(Nhóm 2)

Thầy Giang

Chính trị

Nhóm 1

Thầy Qua

Văn

(Nhóm 2)

Thầy Giang

Văn

(Nhóm 2)

Thầy Giang

Tin Học

(Nhóm 1)

Cô Mai

Văn

(Nhóm 2)

Thầy Giang

 

 
              

 
 
 

 

(Áp dụng từ ngày 14/10/2019 - 20/10/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

Địa

(Nhóm 1)

Cô Giang

Tin Học

(Nhóm 2)

Cô Mai

Địa

(Nhóm 1)

Cô Giang

Chính trị

Nhóm 2

Thầy Qua

Địa

(Nhóm 1)

Cô Giang

Địa

(Nhóm 1)

Cô Giang

Địa

(Nhóm 1)

Cô Giang

 

Sinh

(nhóm 1)

Cô Hướng 

(27/10/2019)

Chiều

(13h30 - 17h)

Địa

(Nhóm 2)

Cô Giang

Địa

(Nhóm 2)

Cô Giang

Chính trị

Nhóm 1

Thầy Qua

Địa

(Nhóm 2)

Cô Giang

Địa

(Nhóm 2)

Cô Giang

Tin Học

(Nhóm 1)

Cô Mai

Địa

(Nhóm 2)

Cô Giang

 

 
              

 Sinh

(nhóm 1)

Cô Hướng 

 (27/10/2019)
 
 

 (Áp dụng từ ngày 28/10/2019 - 03/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

Sinh

(Nhóm 1)

Cô Hướng

Tin Học

(Nhóm 2)

Cô Mai

Sinh

(Nhóm 1)

Cô Hướng

Giáo Dục Quốc Phong

- An Ninh

Giáo Dục Quốc Phong

- An Ninh

Giáo Dục Quốc Phong

- An Ninh 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

Sinh

(Nhóm 2)

Cô Hướng

Sinh

(Nhóm 2)

Giáo Dục Quốc Phong

- An Ninh

Giáo Dục Quốc Phong

- An Ninh

 Giáo Dục Quốc Phong

- An Ninh

 
              

 
 
 
 

 

 (Áp dụng từ ngày 04/11/2019 - 10/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Giáo Dục Thể Chất

(Nhóm 1)

Giáo Dục Thể Chất

(Nhóm 2)

Giáo Dục Thể Chất

(Nhóm 1)

Giáo Dục Thể Chất

(Nhóm 2)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

       

 
              

 
 
 
 

 

 (Áp dụng từ ngày 11/11/2019 - 17/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 Văn

( Nhóm 1)

(Thầy Giang) 

 Văn

( Nhóm 1)

(Thầy Giang) 

 Văn

( Nhóm 1)

(Thầy Giang) 

Giáo Dục Thể Chất

(Nhóm 2)

 Văn

( Nhóm 1)

(Thầy Giang) 

 Văn

( Nhóm 1)

(Thầy Giang) 

Giáo Dục Thể Chất

(Nhóm 2)

Giáo Dục Thể Chất

(Nhóm 1) 

Chiều

(13h30 - 17h)

  Văn

( Nhóm 2)

(Thầy Giang) 

  Văn

( Nhóm 2)

(Thầy Giang) 

  Văn

( Nhóm 2)

(Thầy Giang) 

  Văn

( Nhóm 2)

(Thầy Giang)

  Văn

( Nhóm 2)

(Thầy Giang)

 
              

 
 
 
 

 

 (Áp dụng từ ngày 17/11/2019 - 24/11/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

Giáo Dục Thể Chất

(Nhóm 1)

Giáo Dục Thể Chất

(Nhóm 2)

Giáo Dục Thể Chất

(Nhóm 1)

 

 

 

   

  

 

 
              

 
 
 
 

                                                         (Áp dụng từ ngày 25/11/2019 - 01/12/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

( Nhóm 1)

(Cô Thủy) 

 

( Nhóm 1)

(Cô Thủy)

 

( Nhóm 1)

(Cô Thủy)

 

( Nhóm 1)

(Cô Thủy)

 

( Nhóm 1)

(Cô Thủy)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

( Nhóm 2)

(Cô Thủy)

 

( Nhóm 2)

(Cô Thủy)

 

( Nhóm 2)

(Cô Thủy)

 

( Nhóm 2)

(Cô Thủy)

 

( Nhóm 2)

(Cô Thủy)

 
              

 
 
 
 
 

 

                                                   (Áp dụng từ ngày 30/12/2019 - 05/01/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 (02/02/2020) Thứ 6 (03/01/2020) Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

THI

(Nhóm 1)

Giáo dục pháp luật

Ngoại ngữ

THI

(Nhóm 1)

Giáo dục chính trị

Tin học

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

     

THI

(Nhóm 2)

Giáo dục pháp luật

Ngoại ngữ

THI

(Nhóm 2)

Giáo dục chính trị

Tin học

 
              

 
 
 
 
 

 

Tuyển sinh

Kế hoạch

Thống kê

thong-ke Đang online: 0
thong-keHôm nay: 8
thong-ke Hôm qua: 43
thong-ke Tuần này: 153
thong-ke Tuần trước: 298
thong-ke Tháng này: 3,149
thong-ke Tháng trước:
thong-keTất cả: 42,387