Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Khoa - Phòng ban / Phòng Công tác HSSV và Tuyển sinh

Tiêu đề : Phòng Công tác HSSV và Tuyển sinh

Ngày đăng: 7/1/2020 3:07:00 PM

 Phòng Công tác HSSV và Tuyển sinh - Trường Trung cấp Á Châu

1. Chức năng:

- Phòng Công tác HSSV và Tuyển sinh được Hiệu trưởng Trường Trung cấp Á Châu phân cấp quản lý HSSV và Tuyển sinh được quy định trong Điều lệ trường Trung cấp.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan phát triển các hoạt động rèn luyện của sinh viên. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm cho sinh viên, làm đầu mối liên hệ với cựu sinh viên; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Nhà trường triển khai việc khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ, đánh giá giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động.

- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng  trong việc giáo dục và quản lý HSSV;

- Theo dõi giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học;

- Quản lý học sinh, sinh viên ở nội trú;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến sinh viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ĐHĐN;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ công tác xã hội, giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định;

- Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.

- Phòng Tuyển sinh có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, bao gồm kế hoạch, chương trình, tổ chức thông báo tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như quy định của nhà trường đã ban hành.

- Soạn thông báo tuyển sinh cho cho chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký nhận để phát hành;

- Tổ chức công tác tuyển sinh, thu nhận hồ sơ, phát hành thông báo tuyển sinh của trườnThu lệ phí tuyển sinh và chuyển về phòng tài vụ của trường theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và nhà trường;

- Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về ngành học cho học sinh có nhu cầu;

- Tham gia các ngày hội tuyển sinh do các đơn vị tổ chức;g theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” vào đầu năm học, đầu và cuối khóa học

- Thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.