Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Khoa - Phòng ban / Phòng Tổ chức - Tài chính - Kế hoạch

Tiêu đề : Phòng Tổ chức - Tài chính - Kế hoạch

Ngày đăng: 7/1/2020 3:13:00 PM

 Phòng Tổ chức - Tài chính - Kế hoạch - Trường Trung cấp Á Châu

1. Chức năng:

- Phòng Tổ chức - Tài chính - Kế hoạch được Hiệu trưởng Trường Trung cấp Á Châu phân cấp quản lý Nhân sự - Kế hoạch và Tài chính được quy định trong Điều lệ trường Trung cấp.

2. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch tài chính của Nhà trường;

- Thu học phí của HSSV;

- Đề xuất, báo cáo Hiệu trưởng các nguồn thu, chi theo đúng mục lục ngân sách đã được HĐQT. phê duyệt;

- Lập dự toán, báo cáo quyết toán theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định;

- Tư vấn và chuẩn bị cho Hiệu trưởng ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các đơn vị ngoài trường. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng và các ý kiến đề xuất với Hiệu trưởng;

- Thường xuyên đối chiếu sổ sách kế toán và sổ quỹ từng tháng, quý, kip thời phát hiện số chênh lệch để xử lý, điều chỉnh;

- Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất Hiệu trưởng   phương án chi tiêu tiết kiệm, có hiệu quả trong các hoạt động tài chính. Phục vụ cấp phát kịp thời về tiền lương, trợ cấp xã hội, học bổng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học;

- Quản lý tài sản, thiết bị dạy nghề và cơ sở vật chất của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm vật tư thiết bị thực hành theo định mức vật tư và tiến độ giảng dạy;

- Tổng hợp, thống kê thiết bị, vật tư của Nhà trường, thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ;

- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị thực hành theo định kỳ;

- Đề xuất tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa trang thiết bị thực hành, cải tạo nhà xưởng thực hành;

- Giám sát hoạt động thực nghiệm khoa học công nghệ theo ngành đào tạo;

- Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm khoa học, nhà ăn, ký túc xá học sinh.

- Quản lý tài sản là các thiết bị chuyên dùng.